Wykonywanie regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego.

Badania te mają zapobiec ewentualnym awariom, jak i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa eksploatujących instalację elektryczną.

Każda badana przez nas instalacja zostaje poddana wszystkim wymaganym przez ustawę pomiarom.

Pracownicy posiadają uprawnienia typu D i E do prowadzenia prac kontrolo-pomiarowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych.

Świadczone przez nas usługi skierowane są do zarządców oraz właścicieli nieruchomości i zakładów przemysłowych, których obowiązkiem jest dbanie o terminowe wykonywanie okresowych badań instalacji w administrowanych obiektach

 

Oferujemy szeroki zakres badań elektrycznych :

  • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodów
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar rezystancji gruntu
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Adres siedziby

Wadm. Kazimierza Porębskiego 7A/7

81-185 Gdynia

Numer telefonu

(+48) 502678932

Email

domofony-gdynia@wp.pl